Hình ảnh</h3> <span><i class="icon-hotel"></i></span> <ul class="breadcrumb"> <li><a href=".">Trang chủ</a></li> <li><a href="#">Hình ảnh</a></li> </ul> </div> </div> <!--HOME PAGE BANNER END--> <div class="kf_content_wrap"> <!--GALLERY SECTION START--> <section class="kf-gallery-wrap galler-2-wrap col-4" id="filters"> <div class="gallery-2-nav"> <div class="button-group js-radio-button-group"> <button class="button is-checked" data-filter="">Hình ảnh tại Khách sạn Thống Nhất</button> <!-- <button class="button" data-filter=".Spa">Spa</button> <button class="button" data-filter=".Cafe">Cafe</button> <button class="button" data-filter=".Restaurant">Restaurant</button> <button class="button" data-filter=".Gym">Gym</button> <button class="button" data-filter=".Hotel">Hotel</button>--> </div> </div> <div class="isotope lightGallery"> <div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/IMG_4052.JPG" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/IMG_4052.JPG" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/IMG_4049.JPG" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/IMG_4049.JPG" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/IMG_4056-edit.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/IMG_4056-edit.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/IMG_4061-edit.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/IMG_4061-edit.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/20160902_081530.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/20160902_081530.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/20160902_084014.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/20160902_084014.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/20160902_080810.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/20160902_080810.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/20160902_080644.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/20160902_080644.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/14194281_650695091761936_1688595781_n.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/14194281_650695091761936_1688595781_n.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-3 color-shape wide Hotel" data-src="img/gallery/20160902_082010.jpg" data-title=""> <div class="hotel-masonery-thumb"> <img src="img/gallery/thumbnail/20160902_082010.jpg" alt="" class="lazy" /> <div class="text"> <h6>Khách sạn Thống Nhất</h6> <ul class="kf-staff-social"> <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i></a></li> </ul> </div> <div class="top-effect"></div> <div class="bottom-effect"></div> </div> </div> </div> <!--<a class="large-btn shadow-shadow" href="#">View Full Gallery</a>--> </section> <!--GALLERY SECTION END--> </div> <!--EDU2 FOOTER WRAP START--> <!--NEWS LETTERS START--> <!--NEWS LETTERS END--> <!--FOOTER START--> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="widget"> <h5>Thống Nhất Hotel</h5> <img src="images/logo.png" class="img-responsive" /> <div class="text"> <p style="margin-top: 15px">Chúng tôi luôn cố gắng để đem đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất và hợp lý nhất.</p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="widget widget-twitter"> <h5>Liên hệ nhanh</h5> <ul> <li><i class="fa fa-mobile-phone"></i> 05003 66 88 55</li> <li><i class="fa fa-map-marker"></i> 17 Lê Đại Cang TP. Buôn Ma Thuột Tỉnh DakLak</li> <li><i class="fa fa-envelope"></i> khachsanthongnhat@gmail.com</li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="widget widget-instagram"> <h5>Kết nối Facebook</h5> </div> </div> </div> <!--COPYRIGHTS START--> <div class="kf_copyright_wrap"> <ul class="kf-footer-nav"> <li>© 2016 Thống Nhất Hotel</li> </ul> </div> <!--COPYRIGHTS START--> </div> </footer> <!--FOOTER END--> </div> <!--KF KODE WRAPPER WRAP END--> <!--Bootstrap core JavaScript--> <script src="js/jquery.js?v=1498200102"></script> <script src="js/bootstrap.min.js?v=1498200102"></script> <script type='text/javascript' src="js/global.js?v=1498200102"></script> <script type='text/javascript' src='js/jquery.form.js'></script> <script type='text/javascript' src="js/jquery.lazyload.min.js?v=1498200102"></script> <script type='text/javascript' src="js/lightGallery.min.js?v=1498200102"></script> <!--Bx-Slider JavaScript--> <script src="js/jquery.bxslider.min.js?v=1498200102"></script> <!--Owl Carousel JavaScript--> <script src="js/owl.carousel.min.js?v=1498200102"></script> <!--Map--> <!--<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false"></script>--> <!--Pretty Photo JavaScript--> <script src="js/jquery.prettyPhoto.js?v=1498200102"></script> <!--Full Calender JavaScript--> <script src="js/moment.min.js?v=1498200102"></script> <script src="js/fullcalendar.min.js?v=1498200102"></script> <script src="js/jquery.downCount.js?v=1498200102"></script> <!--Image Filterable JavaScript--> <script src="js/jquery-filterable.js?v=1498200102"></script> <!--Accordian JavaScript--> <script src="js/jquery.accordion.js?v=1498200102"></script> <!--Number Count (Waypoints) JavaScript--> <script src="js/waypoints-min.js?v=1498200102"></script> <script src="js/bootstrap-datepicker.js?v=1498200102"></script> <!-- include Masonry --> <script src="js/isotope.pkgd.min.js?v=1498200102"></script> <script src="js/jquery.selectric.min.js?v=1498200102"></script> <!--Dl Menu Script--> <script src="js/dl-menu/modernizr.custom.js?v=1498200102"></script> <!--Dl Menu Script--> <script src="js/dl-menu/jquery.dlmenu.js?v=1498200102"></script> <script src="js/jquery.form.js"></script> <script src="js/jquery.lazyload.min.js"></script> <script src="sweetalert-master/dist/sweetalert.min.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sweetalert-master/dist/sweetalert.css"> <!--Custom JavaScript--> <!--<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false"></script>--> <script src="js/custom.js?v=1498200102"></script> <script src="js/back-to-stop.js?v=1498200102"></script></body> </html>